ការបោះពុម្ព

 

HEDC អន្តរជាតិ បោះពុម្ព សៀវភៅនិង សម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន រួមបញ្ចូលទាំង សៀវភៅ OPERACY។ HEDC អន្តរជាតិ បានបង្កើតសម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់គម្រោង និងស្ថាប័ន ដូចជា  “Golden Harvest” និង ក្រដាស ហ្វីបឆាត “OPERACY” “សៀចភៅគោលការណ៍វាយតម្លៃបុគ្គល” និង ស៊ីឌី និង ឌីវីឌី  ស្តីពី  ជំនាញសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

 ១. សៀវភៅ OPERACY ជាភាសាអង់គ្លេស (មានក្នុងស្តុក)

    តម្លៃ៖ ២០ ដុល្លា សម្រាប់មួយក្បាល

 ២. សៀវភៅ OPERACY ជាភាសាខ្មែរ (នឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ)

    តម្លៃ៖ ១២ ដុល្លា សម្រាប់មួយក្បាល

 កក់សៀវភៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត៖  https://goo.gl/HgWjwc

 បង់ប្រាក់តាមរយៈ៖

    ឈ្មោះគណនី: HUMAN EARTH DEVELOPMENT CENTER

    លេខគណនី: 01901314484100202

    ឈ្មោះធានាគារ: SATHAPANA BANK PLC

    អាស័យដ្ឋាន: ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

     ឬ តាមរយៈ ផ្ញើលុយតាម​ វីង សូមដាក់លេខអ្នកទទួល 077 811 147 ហើយផ្ញើលេខកូដមកលេខនេះ ។

            ទំនាក់ទំនង ៖ 

            +855 11 878 737

            +855 77 811 147

            +855 15 590 003

Subscribe to our newsletter