ទំនាក់ទំនង:

លោកស្រី ហួង​ សុខអេន, ប្រធានគ្រប់គ្រង និងគ្រូបណ្តុះបណ្តាល 

ទូរសព្ទដៃ៖ +855 11 878 737
អ៊ីម៉ែល៖​ soken@hedc-international.com
HEDC អន្តរជាតិ: 
ផ្ទះលេខ ៣​ បេ, ផ្លូវលេខ ២៥៧ សង្កាត់បឹងសាឡាង
ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ កម្ពុជា
ម៉ោងធ្វើការ:
ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
ព្រឹក​   ៖ ០៨៖០០ ដល់ ១២៖០០ 
រសៀល៖ ០១៖០០ ដល់ ០៥​៖០០  
ទូរសព្ទកាលរិយាល័យ៖  +855 77 811 147 /+85515 590 003​   
អ៊ីម៉ែល៖ hedccambodia@hedc-international.com
Facebook Group Page: OPERACY Alumni 
 
Facebook: HEDC-International 

Subscribe to our newsletter