បទពិសោធន៍ក្នុងបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ

 

 

 

កម្ពុជា

 • គ្រប់បណ្តាខេត្ត
 • ភ្នំពេញ

សិង្ហបុរី

ឥណ្ឌូនេស៊ី

 •  ខេត្តអាឆេ ដារូសាឡឹម
 • ក្រុងហ្សាកាតា
 • ខេត្តស៊ូមាត្រាខាងជើង

ឡាវ

 • ខេត្តខាំមួន
 • ក្រុងវៀងច័ន្ទ

វៀតណាម

 • ក្រុងហូជីមិញ
 • ខេត្តវុងតៅ

ភូមា

 • ក្រុងយ៉ាំងហ្គោន

ហ្វីលីពីន

 •  Camarines Sur

ថៃ

 • ក្រុងបាងកក
 • ខេត្តឈៀងម៉ៃ
 • ខេត្តខនខេន
 • ខេត្តមហាសារៈខាម
 • ខេត្តឧប៊ុនរ៉ាតចៈថានី
 • នៈខនស៊ីថាំរ៉ាត់
 • ខេត្តប៉ាត់តានី
 • ខេត្តស៊ីសាកេត
 • ខេត្តសុរិន្ទ
 • ខេត្តយៈសូថូន

ម៉ាឡេស៊ី

 • ក្រុងកូឡាឡាំពួ

Subscribe to our newsletter