វគ្គផ្នែកគ្រប់គ្រង

 

HEDC អន្តរជាតិ សង្កេតឃើញថា អភិបាលកិច្ចល្អជាការរួមគ្នារវាងការដឹកនាំ

ប្រកបដោយប្រសិទិ្ធភាព និងការគ្រប់គ្រងដែលមានប្រសិទ្ធផលវគ្គបណ្តុ

បណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងរបស់HEDC អន្តរជាតិ  បានបង្កើតឡើងដើម្បី

អភិវឌ្ឍ និងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការបំពេញប្រតិបត្តិ

ការប្រចាំថ្ងៃអោយបានត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធផល និងជាប់លាប់។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសំខាន់ៗស្តីពីការងារគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការ HEDC អន្តរជាតិ

 • ការអនុវត្តនិងគ្រប់គ្រងលើគម្រោង
 • ការគ្រប់គ្រងតាមបែបជប៉ុន (កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ CJCC)
 • ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មខ្នាតតូច
 • ការសិក្សាពីភាពជាក់លាក់របស់គម្រោង
 • ការតាមដាននិងវាយតម្លៃគម្រោង
 • ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន
 • ជំនាញគ្រប់គ្រងការិយាល័យ
 • ច្បាប់ការងារ
 • ច្បាប់ពន្ធដារ
 • (សម្រាប់) បុគ្គលិកទីផ្សារ
 • ការជ្រើសរើសនិងរក្សាបុគ្គលិក
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមតម្រូវការ (អង្គភាព)

Subscribe to our newsletter